24h Daytona 1988

1988-1990 Whitehall Motorsports Spice SE88P Pontiac